12.06.2018

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre kampaň 2018, že dňa 11.06.2018 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č. 809/2014 v platnom znení vykonala predbežnú krížovú kontrolu (predbežná kontrola). V rámci predbežnej kontroly boli porovnané údaje nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2018 (zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zoznam poľnohospodárskych pozemkov pre oblasť ekologického záujmu (ZPPE) a jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA) s údajmi v Registri poľnohospodárskych produkčných plôch (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2018 navzájom. Zároveň dávame do pozornosti Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018 zverejnené na webovom sídle PPA dňa 30.04.2018, v ktorom sú uvedené ďalšie skutočnosti v súvislosti s vykonávanými zmenami HU.

Výsledky predbežnej kontroly sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta žiadateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

Podľa čl. 15 ods. 1a cit. nariadenia môže žiadateľ po oznámení výsledkov predbežných kontrol zmeniť jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu s cieľom zahrnúť všetky potrebné opravy v súvislosti s jednotlivými pozemkami v súlade s výsledkami uvedených krížových kontrol v prípade, že z nich vyplynulo neplnenie povinností. Ak žiadosť o opravu bude obsahovať údaje, ktoré sa netýkajú nezrovnalostí zistených v rámci tejto predbežnej kontroly, na základe uvedeného budú tieto údaje vyhodnotené ako neprípustné a nebude sa na ne prihliadať.

Zmeny v ZPP a ZPPE vykonajte na nižšie priložených formulároch tak, že uveďte aktuálne údaje po oprave. Zmena v ZPP a ZPPE cez GSAA nie je prístupná.

Zmeny týkajúce sa HU vykonajte priamo v GSAA.

Žiadosť o opravu jednotnej žiadosti na rok 2018 vyplývajúcu z oznámených výsledkov predbežnej kontroly je potrebné v súlade s  čl. 15 ods. 2a  cit. nariadenia doručiť príslušnému regionálnemu pracovisku v mieste podania Vašej žiadosti do 9 kalendárnych dní po konečnom termíne na oznámenie výsledkov predbežných kontrol, t. j. do 21.06.2018 vrátane.

Pokiaľ predmetom zmeny žiadosti bude len úprava HU bez zmeny v ZPP a ZPPE, o týchto úpravách nie je potrebné PPA písomne informovať.

Podotýkame, že žiadosťou o opravu jednotnej žiadosti na rok 2018 nie je možné vykonať doplnenie žiadosti.

Na záver uvádzame, že týmto nie sú dotknuté administratívne postupy súvisiace s čl. 3 cit. nariadenia a to, že žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť.

Upozornenie: Prepočet HU v aplikácii GSAA bol vykonaný dňa 10.06.2018, z tohto dôvodu zmeny HU vykonané po tomto dátume neboli zahrnuté v rámci predbežných krížových kontrol.

Zobrazené výsledky kontroly po úprave HÚ prípadne ZPP alebo ZPPE v IACS zostávajú v GSAA v  nezmenenej podobe a nie sú aktualizované.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev