20.04.2018

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 28/PRV/2018 pre podopatrenie 1.1

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1   Výzvu č. 28/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

  • Opatrenie  1 –   Prenos znalostí a informačné akcie
  • Podopatrenie 1.1 –  Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev