19.01.2018

OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra ekologickej poľnohospodárskej výroby pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Príjemca pomoci, ktorý si v rámci podopatrenia 6.1. uplatnil body  v rámci bodovacieho kritéria č. 8 je povinný zaregistrovať sa do ekologického poľnohospodárstva v rámci celej živočíšnej výroby a špecializovanej rastlinnej výroby, z ktorej počíta predpokladaný štandardný výstup. Registráciu je povinný vykonať v zmysle ustanovení zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Príjemca pomoci  je povinný uvedenú registráciu vykonať najneskôr do 9 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom platnosť a účinnosť záväzku trvá po celú dobu platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. Postup k registrácií do ekologickej poľnohospodárskej výroby nájdete na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskom http://www.uksup.sk/registracia-ekologickych prevadzkovatelov/.

V procese registrácie v zmysle zákona č. 189/2008 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ÚKSÚP vykoná zápis do registra do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o registráciu, takže povinnosť pre príjemcu pomoci vykonať registráciu najneskôr do 9 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je z pohľadu ÚKSÚP postačujúca.

Splnenie uvedenej podmienky bude PPA kontrolovať pri 2. Žiadosti o platbu.
 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev