08.06.2017

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora

 
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „prijímateľ“), že dňom 01. 02. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“).
V zmysle zákona o RPVS vzniká prijímateľovi, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100 000, 00 EUR. Prijímateľ je povinný predložiť doklad o registrácii v RPVS pred podpisom zmluvy s PPA. PPA týmto vyzýva všetkých prijímateľov, aby po obdržaní potvrdenia o registrácii v RPVS, tento doklad obratom zaslali na adresu PPA. V prípade nedodržania registračnej povinnosti bude PPA postupovať v zmysle platných právnych predpisov
V zmysle § 22 ods. 2 zákona o RPVS partner verejného sektora zapísaný v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017.
V zmysle § 23 ods. 1 zákona o RPVS fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.
PPA nebude uzatvárať zmluvy s tými prijímateľmi o NFP, ktorým by na základe žiadosti o NFP mali byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100 000,00 EUR a nie sú zapísaní v registri verejného sektora.
V zmysle §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vyplýva aj pre dodávateľov a subdodávateľov tovarov, stavebných prác a služieb, s ktorými prijímateľ chce uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu a ktorí spĺňajú podmienku zápisu do registra podľa zákona o RPVS.
Uvedený Oznam sa netýka žiadateľov, ktorí reagovali na Výzvu č. 21/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov MAS, Opatrenie 19. – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ