13.07.2018

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po 30. júni 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) informuje žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 o aktuálne prebiehajúcich konaniach a ďalšom postupe pri vydávaní rozhodnutí po 30. júni 2018.

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia PPA v súčasnosti vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (NEPR) (EÚ) č. 1306/2013, delegovaného nariadenia Komisie (DNK) (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014.

Podľa článku 75 ods. 2 NEPR (EÚ) č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74 (administratívne kontroly a kontroly na mieste).

Okrem toho dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR (EÚ) č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Zároveň v zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. je však správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje konkrétne informácie o prebiehajúcich správnych konaniach a stave žiadostí. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov obvykle písomne, prípadne  v opodstatnených prípadoch telefonicky.

Každá platba, ktorú PPA vyplatí prijímateľom pred najskorším možným termínom platby a po poslednom možnom termíne platby, nie je oprávnená na financovanie Úniou s výnimkou prípadov, podmienok a obmedzení, ktoré sa stanovia so zreteľom na zásadu proporcionality (článok 40 – NEPR (EÚ) č. 1306/2013). Tieto výnimky upravuje článok 5 Nedodržanie posledného možného termínu platby DNK (EÚ) č. 907/2014.

Z vyššie uvedeného ustanovenia je zrejmé, že Európska únia počíta aj s alternatívou neskoršieho poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľom po uplynutí 30. júna roku N+1, keďže PPA je v prvom rade viazaná preskúmaním žiadostí a vyhodnotením podmienok oprávnenosti na poskytnutie platby žiadateľom.

Žiadatelia o priame podpory, ktorým nebolo možné na jednotnej žiadosti na rok 2017 vydať doposiaľ rozhodnutia, môžu očakávať, že ďalšie rozhodnutia budú vydávané priebežne vždy po ukončení ďalšieho kola spracovania a vyhodnotenia žiadostí postupne tak, ako budú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy. PPA vyhodnotí každú žiadosť a každému žiadateľovi vydá rozhodnutie vo veci. Rozhodnutia sú následne distribuované prostredníctvom regionálnych pracovísk PPA, pričom zamestnanci regionálnych pracovísk kontaktujú žiadateľov. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy.

Ubezpečujeme žiadateľov, že PPA si plne uvedomuje potrebu čo najskoršieho ukončenia overovania žiadostí. Zamestnanci PPA v spolupráci s ďalšími externými inštitúciami podieľajúcimi sa na procese spracovania a kontroly žiadostí, sa všetkými silami usilujú o zvládnutie ďalšej kampane priamych podpôr tak, aby finančné prostriedky poskytované formou schém priamych podpôr z rozpočtu EÚ a SR boli čo najskôr vyplatené na účtoch žiadateľov.

PPA v rámci vedených konaní komunikuje so žiadateľmi písomnou formou, keďže všetky vyjadrenia a dôkazy žiadateľa sú dôkazom v rámci správneho konania.

Aby sa predchádzalo neúmernému zaťaženiu zamestnancov PPA žiadame verejnosť, aby si potrebné informácie, ktoré sú verejne dostupné preštudovali na webovom sídle PPA a obracali sa na PPA už iba s otázkami, na ktoré nedostanú odpoveď zo zverejnených podkladov. Zároveň PPA nie je oprávnená poskytovať výklad právnych noriem a stanovených podmienok.

Pre ďalšie otázky a požiadavky o informácie, na ktoré je PPA kompetentná odpovedať, dávame do pozornosti kontakty pre verejnosť: tel. č. +421252733800, E-mail: info@apa.sk .

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev