26.07.2017

Oznámenie zo dňa 26.07.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP  / Technická pomoc vyzvanie k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, opatrenie 7.1 - Technická pomoc, Aktivita 3 – Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev