09.07.2024

Stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 30.06.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje prehľad čerpaných podpôr v rámci jednotlivých schém.
viac informácií
04.07.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu SV, OV, ZOV a NOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručky pre žiadateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a jeho zmien a financovanie operačných fondov SV, OV, ZOV a NOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručku pre žiadateľov.
viac informácií
04.07.2024

Minister Takáč: Vďaka obrovskému úsiliu sa nám a PPA podarilo problém s priamymi platbami úspešne vyriešiť do konca júna. Opozícia strašila zbytočne!


Bratislava, 4. júla 2024Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatili poľnohospodárom do 30. júna 2024 prostriedky v objeme 96,8 % z balíka Priamych podpôr. Minister Richard Takáč a generálny riaditeľ PPA Marek Čepko potvrdili aj to, že Slovenská republika neplatí sankcie.
viac informácií
04.07.2024

Oznámenie pre žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2024

PPA vykonala administratívnu kontrolu podmienok pre poskytnutie doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky na rok 2024. Zoznam oprávnených zvierat pripájame v prílohe oznámenia.
viac informácií
02.07.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na informačné akcie týkajúce sa vína EÚ, vykonávané v členských štátoch EÚ informujúce spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo o systémoch označovania ich kvality a pôvodu

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na informačné akcie týkajúce sa vína Európskej únie, ktoré sú vykonávané v členských štátoch Európskej únie so zameraním na informovanie spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo na zvýšenie informovanosti o systémoch kvality Európskej únie vo vzťahu k označeniu pôvodu vína alebo zemepisnému označeniu vína.
viac informácií
26.06.2024

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 73/PRV/2024 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2022 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.3 výzvu č. 73/PRV/2024 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.
viac informácií
21.06.2024

Usmernenie prijímateľov priamych podpôr v súvislosti s nedávnymi nepriaznivými klimatickými podmienkami

PPA si dovoľuje usmerniť prijímateľov priamych podpôr predovšetkým v súvislosti s poberaním podpory formou celofarmovej eko-schémy nasledovne:

viac informácií
20.06.2024

Upozornenie pre poľnohospodárov - Priame podpory čakajú na vyplatenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína prijímateľom priamych podpôr, že podmienkou vyplatenia schválenej sumy je prevzatie rozhodnutia o priznaní tejto podpory. Rozhodnutia nájdu prijímatelia vo svojich elektronických schránkach Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
viac informácií
17.06.2024

Mimoriadna štátna pomoc na podporu slovenských potravín už má svojich prijímateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhodnotila žiadosti o štátnu pomoc v rámci podpory poľnohospodárskej prvovýroby a akvakultúry. Oproti pôvodne plánovaným 8 miliónom bola suma, v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) farmárom navýšená na takmer 13 miliónov.


viac informácií
10.06.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 10.06.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v transparentnom zverejňovaní aktuálnych prehľadov vyplatených podpôr v rámci jednotlivých schém. Údaje sú zverejňované v dvojtýždňovom intervale.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ