14.10.2009

Oznámenie č. 22 zo dňa 14.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader (str. 8) "Metodické usmernenie k opatreniu 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a k opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny". Prílohu č.1 k usmerneniu tvorí "Formulár  Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -  2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny", ktorý je súčasťou súboru.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev