22.12.2008

Oznámenie č. 24 zo dňa 22. decembra 2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len MP SR) a Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) vyhlásili dňa 1. júla 2008 výzvy č.2008/PRV/07 a 2008/PRV/08 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia 3.1. „Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam“.

MP SR a PPA oznamujú, že vzhľadom k novej legislatíve EÚ v oblasti vyhlásenia určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom (zrušené nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001, 70/2001, 2204/2002, 1628/2006 a prijaté nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008) budú v rámci vyhlásených výziev vyhodnotené len žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v rámci výzvy 2008/PRV/08 (modelové bioplynové stanice) a žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiadateľov z Bratislavského kraja predložené v rámci výzvy 2008/PRV/07.

O ďalšom postupe pri vyhlasovaní výziev v rámci opatrenia „Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam“ bude MP SR a PPA žiadateľov o nenávratný finančný príspevok priebežne informovať.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev