07.03.2022

Oznámenie Európskej komisie generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zo dňa 04.03.2022

Uplatňovanie vyššej moci na licencie na poľnohospodárske produkty v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.

V súlade s čl. 6 VNK (EÚ) 2020/761 je obdobie na podávanie žiadosti o dovoznú licenciu na dovoz výrobkov s dovoznou colnou kvótou s pôvodom na Ukrajine otvorené rovnako aj tento mesiac t. j. od (1. - 7. marca 2022.)

Množstvá, ktoré neboli pridelené/požiadané v danom mesiaci, zostávajú k dispozícii až do konca obdobia platnosti colnej kvóty. To znamená, že množstvá, o ktoré sa nepožiadalo sa nestratia v tomto období a hospodárske subjekty budú môcť o ne požiadať počas jedného z nasledujúcich období na podávanie žiadostí.

Podľa čl. 16 VNK (EÚ) 2016/1239, keď príslušný orgán členského štátu uzná, že existujú dôvody na aplikáciu výnimky prípadu vyššej moci môže:

  • predĺžiť platnosť licencie o obdobie v trvaní najviac 180 dní, avšak len do posledného dňa platnosti obdobia colnej kvóty;
  • zrušiť licenciu a uvoľniť zloženú zábezpeku;
  • predĺžiť obdobie, počas ktorej má žiadateľ poskytnúť dôkaz o prepustení tovaru do voľného obehu.

Žiadatelia by však mali venovať náležitú pozornosť tomu, aby zabránili, zmiernili a minimalizovali dôsledky tejto udalosti.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ