29.04.2022

Oznámenie žiadateľom o priame podpory v súvislosti s aktualizáciou LPIS

Pôdohospodárska platobná agentúra vykonala cyklickú aktualizáciu dielov pôdnych blokov LPIS v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2017 z 12. októbra 2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 10 písmena t). LPIS predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití pôdy, vrátane ďalších referenčných vrstiev, ktoré sú používané ako podklad pre žiadosti o priame podpory. LPIS je kľúčovým prvkom integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) a v zmysle európskej legislatívy musí zodpovedať skutkovému stavu podľa najnovších dostupných údajov.

V Slovenskej republike je register pôdy LPIS založený na báze dielov pôdnych blokov. Dielom pôdneho bloku (DPB) sa rozumie poľnohospodárska plocha spôsobilá na priame podpory s viac menej stabilnými prirodzenými alebo umelo vytvorenými hranicami (les, plot, cesta, pás stromov alebo kríkov atď.), tvorená jednou kultúrou (orná pôda, trvalý trávny porast a trvalé plodiny). Pod pojmom kultúra sa rozumie skupina plodín (napr. skupina plodín na ornej pôde sú pšenica, kukurica, zmiešaná plodina atď. v zmysle Príručky pre žiadateľa o priame podpory). Na jednom diele pôdneho bloku môže hospodáriť jeden alebo viac poľnohospodárov. Zároveň platí, že jeden diel pôdneho bloku je definovaný vždy len jednou kultúrou. Z tohto dôvodu nie je možné viesť diely pôdnych blokov podľa žiadostí žiadateľov, ak je na súvislej ploche pestovaných viac druhov skupín plodín.

Skupiny plodín sú definované nasledovne:

Orná pôda je pôda obrábaná na pestovanie plodín alebo plocha vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, vrátane pôdy v skleníkoch a pôdy pod trvalými alebo mobilnými krytmi. Za ornú pôdu sa považuje taká plocha, na ktorej sú pestované plodiny v súlade so všeobecnou poľnohospodárskou praxou (jednoročné, dvojročné a viacročne plodiny). Plochy ornej pôdy využívané na pestovanie tráv a iných rastlinných krmív a pôdy ležiacej úhorom boli preklasifikované na TTP:
- pokiaľ neboli zahrnuté do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov,
- neboli preorané päť alebo viac rokov.

Trvalý trávny porast je definovaný v nariadení EÚ č. 1307/2013, čl. 4 nasledovne: h)„trvalý trávny porast a trvalé pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny porast“) predstavujú pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť alebo viac rokov;“

Trvalé plodiny sú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalého trávneho porastu a trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu päť alebo viac rokov a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok a mladín s krátkodobým striedaním;

Do trvalých plodín v systéme LPIS patria kultúry, chmeľnica, vinica, trvalé plodiny, sad.

Plochy nevyužívané na poľnohospodárske účely nie sú oprávnené na poberanie priamych podpôr. Pri človekom vytvorených štruktúrach ide o každý prvok bez ohľadu na jeho veľkosť a trvanie. Pri prírodných štruktúrach je za relevantnú výmeru považovaná plocha od 0,01 ha, nachádzajúca sa na rovnakom mieste aspoň rok.

PPA po vykonaní cyklickej aktualizácie LPIS eviduje zvýšené dopyty na úpravu LPIS z dôvodu zníženia výmery dielu pôdneho bloku pod 0,30 ha, nakoľko takéto diely pôdnych blokov nespĺňajú podmienku minimálnej súvislej výmery pre poskytovanie priamych podpôr. Diely pôdnych blokov LPIS nie sú v zmysle vyššie uvedených podmienok viazané na podporovanú výmeru, ale na skutkový stav na ploche.

Pri aktualizácii LPIS vychádzala PPA z aktuálnych ortofotosnímok, ktoré boli snímané v priebehu vegetačného obdobia roku 2021, preto je potrebné, aby si žiadatelia o priame podpory svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. V tejto súvislosti odporúčame, aby si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, že spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti a boli odstránené aj nedopasky. Ak žiadatelia po preverení svojich hraníc užívania na aktuálnej ortofotosnímke a v teréne zistia nesúlad, môžu sa prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí a poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu. 
 
Odporúčame všetkým žiadateľom, ktorí využijú tento spôsob aby vždy jednoznačne identifikovali diel pôdneho bloku prostredníctvom lokality a skráteného kódu a detailným popisom požiadavky. Pre jednoznačné potvrdenie Vašej požiadavky odporúčame zaslať fotodokumentáciu spornej plochy poprípade iného podporného dôkazu obhospodárenia. Upozorňujeme, že všetky požiadavky sú preverované prostredníctvom podporných dôkazov a leteckých a satelitných záznamov.
 
Žiadateľ o priame podpory má taktiež možnosť priamo v Geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) vykresliť v rámci svojej žiadosti aj plochy mimo LPIS. Následne v deklaračnej tabuľke uvedie „R“, čím vo svojej žiadosti vyznačí podnet na aktualizáciu LPIS.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ