27.06.2022

Oznámenie k podávaniu jednotnej žiadosti pre rok 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje upozorniť žiadateľov o priame podpory pre rok 2022, že dňom 27.6.2022 sa končí možnosť úpravy hraníc užívania v aplikácii GSAA bez sankcií. Žiadatelia majú možnosť do tohto termínu prehodnotiť svoju podanú žiadosť a pokiaľ zistia, že stav skutočného užívania poľnohospodárskych pozemkov nahlásených v žiadosti je rôzny od stavu vedeného v LPIS, môžu do 27.6.2022  požiadať o rozšírenie LPIS prostredníctvom doplnenia príznaku „R“ v aplikácii GSAA. Následne je potrebné kontaktovať platobnú agentúru prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk so žiadosťou o aktualizáciu LPIS. V týchto prípadoch odporúčame žiadateľom, aby súčasťou žiadosti boli aj podporné dôkazy o spôsobilosti plôch (napr. fotodokumentácia).
Poľnohospodárske pozemky nahlásené v žiadosti, ktoré mali označený príznak „R“ do konca mája, boli preverené na dostupných leteckých a satelitných záznamoch. Platobná agentúra plánuje najbližšiu výmenu LPIS v GSAA dňa 30.6. 2022, kedy budú všetky vykonané zmeny viditeľné. Žiadatelia, ktorým bolo úplne alebo čiastočne vyhovené, budú v blízkej dobe informovaní zo strany regionálnych pracovísk PPA o vykonanej zmene LPIS na ich žiadosti.
Žiadateľov žiadame, aby na plochách, na ktorých žiadajú alebo žiadali o aktualizáciu LPIS a bolo im čiastočne alebo úplne vyhovené, neodstraňovali príznak „R“, aby pri administrovaní ich žiadosti bolo jednoznačné, že aktualizácia LPIS bola vykonaná po podaní žiadosti. Príznak „R“ je možné odstrániť zo žiadosti, ak požiadavke nebolo vyhovené a žiadateľ svoju požiadavku na aktualizáciu plochy sťahuje.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ