04.08.2020

Oznámenie o novom elektronickom systéme LORI (Licence Operator Registration and Identification) pre dovozcov/vývozcov colných kvót (hydina a cesnak)

Dňa 12.06.2020 EK zverejnila nové nariadenia pre administrovanie dovozných/vývozných colných kvót, ktoré sa začnú uplatňovať na obdobie platnosti colných kvót, ktoré sa začínajú od 01. januára 2021.

·        DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/760 zo 17. decembra 2019,ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky pri správe colných kvót (ďalej len „ DNK 2020/760)

·        VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/761 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 510/2014, pokiaľ ide o systém správy colných kvót na základe licencií (ďalej len „ VNK 2020/761)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:185:TOC

V súvislosti s uplatňovaním nových nariadení podľa čl. 13 DNK 2020/760 je žiadateľ o dovoz určitých colných kvót (hydina a cesnak) uvedených v prílohe I VNK 2020/761, povinný sa registrovať v elektronickom systéme LORI (Licence Operator Registration and Identification), ktorý je spravovaný Komisiou. Registrácia sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom elektronického formulára.

V prílohách nájdete postup ako získať prístupové práva do produkčného prostredia LORI a Referenčnú príručka pre používateľov systému LORI s prehľadom formulárov, ktoré bude potrebné vypĺňať.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ