08.11.2022

OZNÁMENIE O PRIPRAVOVANEJ AKTUALIZÁCII VÝZVY Č. 57/PRV/2022, PODOPATRENIE 19.4 PODPORA NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY A OŽIVENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 57/PRV/2022, prístupy v priebehu novembra 2022 k jej aktualizácii z dôvodu:

-         uvoľnenia disponibilných zdrojov v rámci výzvy č. 27/PRV/2018 a navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu č. 57/PRV/2022 o uvoľnené disponibilné zdroje,

-         aktualizácie príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.4,

-         aktualizácie Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj

v rámci iniciatívy LEADER,

-         spresnenia a doplnenia postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov,

-         odstránenia formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie predmetnej výzvy.

Žiadateľom, ktorý už predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci výzvy č. 57/PRV/2022, PPA umožní v primeranej lehote tieto už podané ŽoNFP, o ktorých ale ešte nebolo rozhodnuté, zmeniť, ak ide o takú zmenu, ktorou môžu byť predložené ŽoNFP dotknuté.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ