12.01.2021

Oznámenie o spôsobe vykonávania kontrol na mieste v rámci Školských programov od 01.01.2021

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o podporu a dotknutým školským zariadeniam, že administrácia podpôr v PPA a s ňou spojená kontrolná činnosť naďalej pokračujú aj napriek obmedzeniam prijatých v Uznesení vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19. Všetci žiadatelia o podporu a dotknuté školské zariadenia zapojené do školského programu sú povinné v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ umožniť zamestnancom PPA vykonanie kontroly na mieste. Povinnosť školského zariadenia umožniť vykonanie akejkoľvek kontroly na mieste je taktiež definované v čestnom vyhlásení školy, ktorá je zapojená do Školského programu.
PPA bude od 11.01.2021 vykonávať kontroly na mieste v zmysle interných predpisov za zvýšených hygienických opatrení. Počas kontroly na mieste musia zamestnanec PPA a žiadateľ/poverená osoba školského zariadenia dodržovať minimálne 2 m odstup a používať ochranné pomôcky na tvári (rúško, šál, respirátor).
           
Kontroly na mieste bude možné v zmysle VNK (EÚ) 2020/2043 vykonať 2 spôsobmi:

-         dištančnou formou tzn. žiadateľ/školské zariadenie zašle na výzvu PPA kontrolnej skupine originály požadovaných dokumentov, kontrolná skupina po ich vyhodnotení a parafovaní zašle tieto dokumenty spätne žiadateľovi na ním uvedenú adresu doporučene s doručenkou,

-         kontrolou na mieste s reštrikčnými opatreniami tzn. po telefonickom ohlásení výkonu KNM bude žiadateľ/školské zariadenie vyzvané na prípravu podkladov v ním určenej miestnosti, pričom musí dodržať hygienické opatrenia (miestnosť vyčistiť, vyvetrať), po príchode kontrolnej skupiny žiadateľ nebude v predmetnej miestnosti prítomný, kontrolná skupina po vyhodnotení a parafovaní dokumentov miestnosť následne opustí, správa z KNM sa vyhotoví na RP PPA a zašle sa žiadateľovi doporučene poštou v doručenkovej obálke.

Upozorňujeme všetkých žiadateľov a dotknuté školské zariadenia, že v zmysle čl. 59 ods. 7 NEPaR (EÚ) č. 1306/2013 bude mať zabránenie vykonaniu kontroly na mieste, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, za následok zamietnutie žiadosti o podporu.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ