29.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

PPA oznamuje, že zverejnila  výzvu č. 67/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
Opatrenie:                        1 –  Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie:                 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností
Ide o aktuálnu výzvu a dátum do kedy je výzva platná: otvorená výzva; výzva platná od 29.05.2023
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15.06.2023 do: otvorená výzva

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ