26.06.2024

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 73/PRV/2024 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2022 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.3 výzvu č. 73/PRV/2024 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:

Opatrenie:                        8 –  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie:                 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami          
Činnosť:                              Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Ide o aktuálnu výzvu a dátum do kedy je výzva platná: uzavretá výzva; výzva platná od 26.06.2024 do 30.08.2024

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 26.07.2024 do 30.08.2024

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ