05.11.2008

Oznámenie PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre nasledovné opatrenia:

  • 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
  • 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
  • 1.7 Využívanie poradenských služieb
  • 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Príjem žiadostí bude ukončený dňa 27. novembra 2008 vrátane. V prípade pretlaku projektov v rámci príslušného opatrenia bude rozhodujúcim kritériom čas podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev