19.12.2008

Oznámenie PPA č. 23 zo dňa 19. decembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 16. decembra 2008 a 19. decembra 2008,  dopĺňa a upravuje text v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

a) na  strane 72 , písmeno e)  bolo znenie  textu upravené nasledovne „ustanovenia bodu  B. Záložné právo sa nevzťahujú na predmet podpory nadobudnutý v zmysle opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení „

b) na strane 76 bol text doplnený nasledovne: „V prípade opatrenia 1.1 Modernizácia fariem, ak dôjde k podpísaniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Výzvy č. 2008/PRV/01 v čase od 18. 12. 2008, môže konečný prijímateľ predložiť dve ŽoP za kalendárny rok pri súčasnom splnení podmienky, že prvá ŽoP bude podaná do 2 mesiacov od podpísania Zmluvy o poskytnutí NFP.“

Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť od 19. decembra 2008 vrátane.

V súvislosti s prechodom na menu EUR boli na internetovej stránke zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) pre opatrenia „1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, 1.7 Využívanie poradenských služieb, 3.3 Vzdelávanie a informovanie“.

Zmenené ŽoNFP budú platné od 1. januára 2009.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev