13.10.2009

Oznámenie PPA pre konečných príjemcov pomoci z pokračujúcich záväzkov PRV SR 2004 – 2006

PPA oznamuje príjemcom pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat, že finančné prostriedky na žiadosti o platbu predložené za obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2009 na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na prijaté päťročné záväzky týkajúce sa programového obdobia 2004 – 2006) budú príjemcovi vyplatené až po prevzatí a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí priamych podpôr za rok 2009.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev