15.12.2020

Oznámenie pre žiadateľov na opatrenie Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov Programu rozvoja vidieka SR v prechodnom období 2021 a 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR požiadalo Pôdohospodársku platobnú agentúru o zverejnenie nasledovného oznámenia:
„Oprávneným súkromným a verejným obhospodarovateľom lesov oznamujeme, že
Opatrenie M15 – Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov nebude realizované v prechodnom období formou nových 2 ročných záväzkov z dôvodu, že článok 34 nariadenia EP a R (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 v platnom znení nie je obsiahnutý v návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa ustanovujú určité prechodné ustanovenia na podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).
Opatrenie Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov bude v prechodnom období realizované predĺžením existujúcich záväzkov podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ