30.08.2021

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2021

Z opakovaných zistení certifikačných auditov, auditov Európskeho dvora audítorov a vnútorného auditu ohľadne veku porastu a roku rozorania vyplynulo, že žiadatelia v žiadostiach uvádzajú nesprávny rok rozorania resp. kultúru sledovaných plôch. Nesprávne uvádzaný vek porastu má vplyv na správne určenie kultúry, hlavne čo sa týka definície TTP. S tým súvisiaca premena OP na TTP má pri niektorých opatreniach dosah na sadzbu, resp. sú vyžadované iné podmienky na obhospodarovanie, greening a zaťaženosť a teda v konečnom dôsledku na nesprávnu administráciu priamych podpôr. Z toho dôvodu Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, že vykoná 100 % administratívnu (dokladovú) kontrolu žiadostí za rok 2021.

V zmysle nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 PPA vykonáva kontrolné procesy na všetkých žiadostiach o poskytnutie priamych podpôr na rok 2021 s cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia vrátane overenia roku rozorania a veku porastu.

Dotknutí žiadatelia budú regionálnym pracoviskom PPA administrujúcim ich žiadosť postupne vyzývaní na predloženie príslušných dokumentov za účelom overenia roku rozorania resp. veku porastu na konkrétnych parcelách dielov pôdnych blokov. Zároveň, ak to bude potrebné, dohodnú so žiadateľom spôsob predloženia požadovaných dokumentov (osobné stretnutie na RP alebo zaslanie dokumentov poštou/elektronicky podpísané ZEP). Pokiaľ žiadateľ vedie elektronickú evidenciu, má možnosť ju predložiť aj napr. na neprepisovateľnom CD nosiči.

Ak bude potrebné vykonať zmenu niektorého údaju a aplikácia GSAA bude pre žiadateľa sprístupnená na editáciu, všetky potrebné opravy a zmeny veku porastu, roku rozorania prípadne kultúry a príslušných kódov, vykonáva žiadateľ v aplikácii GSAA v ZPP. Opravené údaje musia byť v súlade so žiadateľovou dokumentáciou. Následne musí žiadateľ vykonať podanie v GSAA a doručiť „Žiadosť o úpravu“. Ak príde k zmene, ktorú PPA nebude vedieť overiť, bude od žiadateľa požadovať aj predloženie relevantnej dokumentácie dokazujúcej jeho tvrdenie.

Upozorňujeme žiadateľov, že zmena v GSAA je nevyhnutná z toho dôvodu, aby mal žiadateľ v aplikácii vždy aktuálne údaje, čím opäť prispejeme k zníženiu administratívnej záťaže pre žiadateľa do budúcich rokov.
Zároveň si dovoľujeme požiadať žiadateľov o aktívnu spoluprácu pri predkladaní požadovaných dokumentov a rešpektovanie dohodnutého harmonogramu stretnutí resp. dodržanie lehôt na zaslanie dokumentov, čím prispejú k plynulému a efektívnemu priebehu overenia správnosti uvedeného roku rozorania a veku porastu, ktoré má vplyv na celkovú administráciu žiadosti pred vydaním rozhodnutia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ