16.11.2020

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

Oznámenie o podozrení na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 na jednotnej žiadosti na rok 2020.

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n. p., je žiadateľ o platbu pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ďalej len „ANC“) povinný plniť podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek, ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), ktorých držiteľom je žiadateľ o poskytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v ANC v období od 1. mája do 31. októbra daného roku žiadosti o platbu.

Podľa § 25 písm. i) cit. Nariadenia je žiadateľ o platbu na operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (ďalej len „AEKO“) povinný dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú registrované v CEHZ na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku.

Podľa § 37 písm. c) cit. nariadenia je žiadateľ o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na trvalé trávne porasty (ďalej len „EKO“) povinný dodržiavať zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3 dobytčej jednotky/ha trvalých trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9 dobytčej jednotky/ha poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskeho podniku, ktorá je vedená v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku a je držiteľom hospodárskych zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vykonáva administratívnu kontrolu dodržania uvedených podmienok za každý deň určeného obdobia, ktoré trvá od 1. mája do 31. októbra. Vo výpočte denného stavu dobytčích jednotiek sa zohľadňujú zvieratá podľa stavu určených druhov hospodárskych zvierat na farmách evidovaných v CEHZ na žiadateľa ako držiteľa, pričom pri EKO je možné započítať len hospodárske zvieratá registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom.

Na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2020 platobná agentúra zistila podozrenie na neplnenie týchto podmienok u 355 žiadateľov pre ANC, 12 žiadateľov pre AEKO a 7 žiadateľov pre EKO, ktorých zoznam uvádzame v prílohe tohto oznámenia. Týmto žiadateľom platobná agentúra odporúča overiť správnosť údajov evidovaných v CEHZ, ako napríklad: žiadateľ je jediný držiteľ farmy v zmysle právnej úpravy platnej od 1. apríla 2015; evidencia farmy na jednoznačný identifikátor žiadateľa, ktorým je IČO; oprava chybných hlásení v CEHZ; registrácia hospodárskych zvierat v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby na ÚKSÚP.

Finálny výpočet zaťaženia platobná agentúra vykoná v 48. týždni 2020, ktorý bude rozhodujúci pre administratívnu kontrolu daných podmienok pre schvaľovanie priamych podpôr pre rok 2020.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ