17.06.2024

Mimoriadna štátna pomoc na podporu slovenských potravín už má svojich prijímateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhodnotila žiadosti o štátnu pomoc v rámci podpory poľnohospodárskej prvovýroby a akvakultúry. Oproti pôvodne plánovaným 8 miliónom bola suma, v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) farmárom navýšená na takmer 13 miliónov.


viac informácií
10.06.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 10.06.2024

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v transparentnom zverejňovaní aktuálnych prehľadov vyplatených podpôr v rámci jednotlivých schém. Údaje sú zverejňované v dvojtýždňovom intervale.
viac informácií
31.05.2024

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 59/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / 59/PRV/2022 výzvu č. 59/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.
Aktualizáciou výzvy sa na základe stanoviska riadiaceho orgánu upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve zo 7 500 000,00 EUR na 8 160 779,38 EUR.
viac informácií
31.05.2024

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 66/PRV/2023

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / 66/PRV/2023 výzvu č. 66/PRV/2023 pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
Aktualizáciou výzvy sa na základe stanoviska riadiaceho orgánu upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve zo 40 000 000,00 EUR na 47 225 800,00 EUR.
viac informácií
31.05.2024

Oznámenie k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2024/2025

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje Oznámenie pre žiadateľov k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2024/2025 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2024/2025.
viac informácií
30.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačných programov (OP) organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačných programov  organizácií výrobcov , nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny do 15.9.2024.
viac informácií
30.05.2024

Oznam pre prijímateľov priamych podpôr


Vážení prijímatelia priamych podpôr,
dovoľujeme si Vás informovať, že vyplatenie priamych podpôr je možné zo strany prijímateľa urýchliť čo najskorším prevzatím rozhodnutia vo veci jednotnej žiadosti. Doručením rozhodnutia sa v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. predmetné rozhodnutie stáva vykonateľným, pričom zo strany PPA dôjde k bezodkladnému vyplateniu schválenej sumy požadovaných priamych podpôr.

V tejto súvislosti chceme upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že čo najskoršie prevzatie rozhodnutia urýchli vyplatenie Vašich finančných prostriedkov.
23.05.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 23.5.2024


Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v dennom vyplácaní priamych platieb za kampaň 2023.
Zavedenie nových procesov, intenzívne pracovné nasadenie zamestnancov PPA a spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRVSR) sa prejavili vo zvýšenej efektivite a rýchlosti vyplácania priamych platieb. V rámci základnej podpory príjmu na plochu (BISS) je vydaných 85,35 % rozhodnutí a vyplatených 79,78 % finančných prostriedkov. Od dnešného dňa sme začali vydávať rozhodnutia na platbu na dobré životné podmienky zvierat v objeme 45 mil. EUR“,  hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
viac informácií
23.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Po obdržaní potvrdenia z poisťovne je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+. Zároveň si dovoľujeme žiadateľov informovať, že oprávnenú výšku dotácie Pôdohospodárska platobná agentúra upraví počas administratívnej kontroly žiadostí, a to na základe predložených úhrad uskutočnených v oprávnenom období a na základe predloženého potvrdenia poisťovne.
viac informácií
16.05.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov pre vinársky rok 2024/2025

viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ