26.06.2020

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory o možnosti uplatnenia inštitútu vyššej moci a mimoriadnych okolností

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vzhľadom na aktuálnu klimatickú situáciu a v súvislosti s niektorými povinnosťami vyplývajúcimi z platnej legislatívy eviduje zvýšený počet otázok žiadateľov k plneniu pravidiel priamych podpôr. V súvislosti s tým, si dovoľujeme dať žiadateľom do pozornosti inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností. 

Podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:

1.   úmrtie prijímateľa;
2.   dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa;
3.   závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;
4.   náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;
5.  epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich;
6.   vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

Pre uplatňovanie vyššej moci a mimoriadnych okolností vo vzťahu k priamym platbám, podporným neprojektovým opatreniam na rozvoj vidieka a pravidlám krížového plnenia platí čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.

V prípade, že nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť. Žiadateľ je povinný preukázať, že nahlásenie vyššej moci a mimoriadnych okolností uskutočnil vtedy, keď bol v situácii umožňujúcej tak urobiť. Oznámenie, spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na formulári „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“, na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti. Oznámenie musí obsahovať odkaz na konkrétnu podmienku, ktorú žiadateľ nie je schopný z dôvodu vyššej moci a mimoriadnych okolností dodržať. Žiadateľ musí vyššiu moc a mimoriadne okolnosti podložiť relevantnými dôkazmi. V prípade, ak žiadateľ vyššiu moc a mimoriadne okolnosti nahlásil, ale vyššia moc a mimoriadne okolnosti pominuli, je žiadateľ povinný pokračovať v dodržiavaní podmienok priamych platieb.

Ako príklad pôsobenia vyššej moci a mimoriadnych okolností v súvislosti so súčasnými klimatickými podmienkami je možné uviesť nedodržanie nasledovných podmienok:

V zmysle § 5 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, „žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, udržiavať všetky plochy kosením, spásaním a doplnkovo aj mulčovaním podľa nadmorskej výšky a v termínoch uvedených v prílohe č. 4. Žiadateľ je povinný najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby odstrániť pokosenú hmotu.“

Nadmorská výška (m n. m.) Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov (pasenie, kosenie alebo mulčovaniea) vykonať najneskôr do:
pasenie kosenie
0-400 1.6. 22.6.
401-600 8.6. 8.7.
601-800 9.7. 29.7.
nad 800 15.7. 8.8.

Dôvodom nedodržania týchto podmienok môžu byť klimatické podmienky a následné nedodržanie § 5 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. „Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy podľa odsekov 1, 2 alebo 4 povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, nevstupovať na túto poľnohospodársku plochu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.“

Ako relevantný dôkaz žiadateľ predloží fotodokumentáciu preukazujúcu pôsobenie vyššej moci a mimoriadnych okolností s presnou identifikáciou pozemku. Zároveň odporúčame žiadateľom túto fotodokumentáciu archivovať v elektronickej podobe pre potreby prípadnej kontroly na mieste.

Žiadateľ o priame podpory, ktorého poľnohospodárska pôda bola podmáčaná a zamokrená, pričom aktuálne klimatické podmienky im neumožňujú udržiavať poľnohospodárske plochy v požadovanom stave nakoľko by porušil inú podmienku, túto skutočnosť oznámi príslušnému regionálnemu pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti na formulári, ktoré je priložené v prílohe tohto oznámenia, v stanovenej lehote. 

Nie je nutné vyžiadavať si na Slovenskom hydrometeorologickom ústave potvrdenia o úhrne zrážok, PPA bude danými údajmi disponovať plošne. Týmto však nie je dotknutá povinnosť nahlasovania vyššej moci a mimoriadnych okolností žiadateľmi prostredníctvom nižšie vypublikovaných príloh.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ