14.08.2009

Oznámenie pre žiadateľov o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o vývozné licencie a vývozné náhrady pre syry,  že dňa 13. augusta 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 209  uverejnené nariadenie Komisie  (ES) č. 740/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky. Týmto nariadením sa vypúšťa článok 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006, v ktorom bola stanovená minimálna cena franko hranica 230 EUR/100 kg pre syry na účely využitia vývoznej náhrady a podmienok vydania vývoznej licencie.

Komisia toto opatrenie urobila vzhľadom na nepriaznivé trhové podmienky od augusta 2008, ktoré vyústili do trvalých a výrazných poklesoch cien syrov na vnútornom trhu EÚ do takej miery, že súčasná minimálna cena franko hranica už svojim prahom nespĺňa svoj účel.

Z tohto dôvodu žiadateľ o vývoznú licenciu a vývoznú náhradu  pre vývoz syrov do tretích krajín nebude musieť spolu so žiadosťou o vývoznú licenciu predkladať aj čestné vyhlásenie o dodržaní ceny  franko hranica 230 EUR/100 kg.

Toto nariadenie sa uplatňuje na žiadosti o vývozné licencie podané po dátume nadobudnutia účinnosti (t.j. od 16. 08. 2009 ) tohto nariadenia.

Oznámenie pre žiadateľov o udelenie vývozných licencií na vývoz syrov do Spojených štátov amerických pre rok 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o udelenie vývozných licencií na vývoz syrov do Spojených štátov amerických, že dňa 25. júla 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 194  uverejnené nariadenie Komisie  (ES) č. 671/2009, ktorým sa začína konanie o udelení vývozných licencií na syr, ktorý sa má vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2010 v rámci určitých kvót podľa GATT.

Žiadosti o licencie sa podávajú Pôdohospodárskej platobnej agentúre v termíne od 1. do 10. septembra 2009, v zmysle podmienok stanovených v oddiele 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 671/2009.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev