02.03.2021

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 29.10.2020 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre opatrenie dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2020 na ZPZP nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2020 predložili žiadosť o zaradenie do ZPZP, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).
Podmienkou na zaradenie do ZPZP je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Okrem toho na základe požiadaviek Európskej Komisie v prípade, že žiadateľ v rámci žiadosti ZPZP požiadal o poskytnutie platby na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice, je za účelom overenia plnenia podmienky voľného ustajnenia dojníc povinný predložiť aj 2 ks fotografií zobrazujúcich každý ustajňovací priestor samostatne, z ktorých bude viditeľný spôsob ustajnenia dojníc.

V prípade, že žiadateľ v rámci žiadosti ZPZP požiadal o poskytnutie platby na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny, je za účelom overenia plnenia podmienky zaťaženia podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke povinný predložiť:
1.      kópiu časti projektovej dokumentácie obsahujúcu rozmery chovného priestoru (ak je k dispozícii),
2.      vyplnenú a podpísanú prílohu Čestné vyhlásenie o chovnom priestore hydiny za každý jednotlivý chovný priestor a turnus osobitne. Toto vyhlásenie je potrebné vyplniť za celé obdobie záväzku, t. j. od 01.05.2020 do 30.04.2021 podľa skutočných a odhadovaných/plánovaných počtov chovanej hydiny a z toho vyplývajúceho zaťaženia podlahovej plochy.
3.      najmenej 2 ks fotografií chovného priestoru za každý chovný priestor samostatne.                        

Fotografie musia byť vyhotovené v aktuálnom čase, pričom každú z nich označte na rube názvom žiadateľa, označením chovného priestoru a dátumom vyhotovenia. Formuláre záväzného vyhlásenia a čestného vyhlásenia o chovnom priestore hydiny sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA, pričom príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať.
Riadne vyplnené (vrátane hlavičky) a podpísané záväzné vyhlásenie a všetky požadované dokumenty je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania žiadosti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Upozorňujeme žiadateľov, aby dokumenty nezasielali na pracovisko ústredia PPA so sídlom v Bratislave. Správne adresovanie dokumentov na regionálne pracovisko urýchli proces administrácie záväzkov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 si dovoľujeme požiadať žiadateľov, aby primárne využívali elektronické podanie požadovaných dokumentov alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy. Upozorňujeme, že za elektronické podanie sa nepovažuje podanie mailom, ale podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy so zaručeným elektronickým podpisom. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preto v nevyhnutných prípadoch pred osobnou návštevou kontaktujte príslušné RP za účelom dohody presného termínu návštevy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ