13.10.2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1.  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj zverejnila zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1. Upozorňujeme, že zoznam je pre ľahšiu orientáciu žiadateľa uvedený v abecednom poradí. Zároveň uvádzame, že uvedení žiadatelia svojou požadovanou výškou nenávratného finančného príspevku vyčerpajú 5-ročnú alokáciu príslušného kraja.

PPA  ďalej uvádza, že naďalej intenzívne pracuje, v spolupráci s externými hodnotiteľmi, na vyhodnocovaní ostatných prijatých žiadostí, v doposiaľ nezverejnených krajoch, v rámci opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a taktiež v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Postupne, ako budú jednotlivé kraje v jednotlivých opatreniach dokončované PPA a externými hodnotiteľmi, bude PPA na internetovej stránke zverejňovať ďalšie zoznamy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev