07.11.2022

Oznámenie pre žiadateľov v súvislosti s náhradami zvierat v rámci viazaných priamych platieb

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o viazané priame platby na zvieratá, že dňa 03.11.2022 jej bolo doručené Usmernenie MPRV SR v súvislosti s právnym výkladom DG AGRI zo dňa 29.09.2022, v rámci auditnej misie zameranej na viazané priame platby na zvieratá. Právne stanovisko zo strany DG AGRI súvisí s rozporom pri uplatňovaní náhrad zvierat v prostredí Slovenskej republiky a legislatívou EÚ zistenom počas auditnej misie DG AGRI na PPA.

DG AGRI v právnom stanovisku (citované v preklade z anglického jazyka) uvádza nasledovné:

...“možnosť náhrady zvierat v zmysle čl. 30 ods. 2 DNK (EÚ) č. 640/2014 nesmie byť v rozpore alebo poskytovať výnimky z podmienok oprávnenosti (ktorou je aj napr. dodržanie retenčného obdobia) ako sú ustanovené v čl. 53 ods. 1 a 4 DNK (EÚ) č. 639/2014.

Dovoľte mi objasniť, že čl. 30 ods. 2 DNK (EÚ) č. 640/2014 umožňuje v systéme založenom na podávaní žiadostí možnosť nahradiť jasne identifikované zviera. To však môže byť vykonané len v tom prípade, že nahlásené zviera v žiadosti môže byť nahradené iba iným zvieraťom, ktoré samo spĺňa všetky tie isté podmienky oprávnenosti. To znamená, že zviera, ktoré vstupuje do podniku po začatí retenčného obdobia, na základe uvedeného tieto podmienky nedokáže splniť, a preto nemôže byť spôsobilé na poskytnutie viazanej podpory na zvieratá. Z uvedeného dôvodu nie je možné kombinovať 2 zvieratá na splnenie podmienok oprávnenosti.

V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že viazaná podpora na zvieratá je určená pre každé individuálne určené zviera, ktoré každé individuálne spĺňa všetky podmienky oprávnenosti. Z toho vyplýva, že ak v zmysle čl. 1 a 4 DNK (EÚ) č. 639/2014 členský štát ustanoví ako podmienku oprávnenosti retenčné obdobia, musia byť ostatné podmienky oprávnenosti dodržané počas celého retenčného obdobia jednotlivo každým zvieraťom.“

Uvedené skutočnosti potvrdilo aj MPRV SR vo svojom usmernení doručenom PPA dňa 03.11.2022.

Na základe uvedeného preto platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, že nie je možné poskytnúť podporu na také zviera, ktoré počas retenčného obdobia nahradilo iné zviera, ktoré nespĺňa vyššie uvedené požiadavky.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ