23.06.2022

Oznámenie pre MAS k Usmerneniu č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“), že v zmysle kapitoly 9.1.1, ods. 3, písm. c) Systému riadenia CLLD je MAS oprávnená vykonať v rámci aktualizácie stratégie CLLD podľa Usmernenia č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „Usmernenie č. 7“) aj presun  finančných prostriedkov z podopatrení PRV SR 2014 – 2022 (napríklad: podopatrenia 16.4, 6.2, 8.4 a pod.), ktoré neboli uvedené k dátumu predloženia aktualizácie stratégie CLLD na Pôdohospodársku platobnú agentúru uvedené v prílohe 6B Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „príručka pre prijímateľa LEADER“).  
Nakoľko na podopatrenia, ktoré neboli uvedené v prílohe 6B príručky pre prijímateľa LEADER nebola MAS oprávnená vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, neaplikuje sa podmienkavyhlásená a uzatvorená (dátum vyhlásenia – dátum uzavretia) minimálne jedna výzva na predkladanie ŽoNFP počas implementácie stratégie CLLD“, tak ako je uvedené v bode 5.2. Akčný plán, Časť A.) Akčný plán implementácie stratégie CLLD Usmernenia č.7.
Uvedené oznámenie Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vydáva na základe podnetov a aplikačnej praxe MAS pri aktualizácii stratégie CLLD v zmysle Usmernenia č.7.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ