09.06.2022

Oznámenie pre MAS

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že v prípade ak žiadateľ splnil podmienku mať predložené ukončené verejné obstarávanie/obstarávanie zároveň s predloženou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a nastali odôvodnené skutočnosti, na základe ktorých dôjde preukázateľne k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom, je možné opakovane vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie kedykoľvek v procese konania. V uvedenom prípade žiadateľ požiada o možnosť vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie PPA. O ukončení procesu verejného obstarávania/obstarávania musí žiadateľ informovať manažéra príslušnej MAS prostredníctvom mailu na príslušnú MAS a PPA na adresu leader@apa.sk.
Dokumentáciu k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu sa predkladá prostredníctvom ITMS do 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania/obstarávania.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ