16.03.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - kontakt na infocentrá

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v súvislosti s podávaním žiadostí na rok 2023 sme v rámci štruktúr PPA vyčlenili na 14 regionálnych pracoviskách dni utorok a štvrtok od 13:00 do 15:00 ako konzultačné hodiny pre prijímateľov. Na každom regionálnom pracovisku sú vyčlenené a zverejnené 2 telefónne čísla – jedno pre zamestnancov zo sekcie priamych podpôr a druhé pre zamestnancov sekcie kontroly na mieste. Rovnako je zverejnená mailová adresa na každé regionálne pracovisko agentúry, ktorá bola zriadená iba pre potreby poskytovania informácií pre žiadateľov. Odporúčame ale prijímateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií (AKS, SPPK, ASIF, Vidiecka platforma ...), aby nedošlo k zbytočnému duplikovaniu dotazov a zahlteniu telefónnych liniek, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znefunkčneniu pôvodného zámeru, ktorým je rýchle poskytnutie informácií čo najväčšiemu počtu prijímateľov.


Kontakty na jednotlivé regionálne pracoviská nájdete v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ