05.03.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na  internetovej stránke v časti  Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov .

Potvrdenie  je prílohou č. 12  k Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  z Programu rozvoja vidieka  SR 2007 - 2013, Opatrenie 1.1. Modernizácia fariem v prípade, že predmetom projektu je reštrukturalizácia a modernizácia vinohradu.  Žiadateľ je povinný Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov vyplniť,  zaslať na príslušnú sekciu PPA a následne doložiť ako povinnú prílohu k projektu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev