13.11.2008

Oznámenie

PPA oznamuje konečným prijímateľom, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, alebo ktorí uzatvoria Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31.12.2008 a majú v zmluve uloženú povinnosť zriadiť záložné právo, že v termíne od 18.11.2008 do 31.12.2008 je možné podať prvú Žiadosť o platbu na PPA bez dokladov preukazujúcich zriadenie záložného práva za nasledovných podmienok :

1. Súčasťou podanej Žiadosti o platbu bude fotokópia žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva ( ak bude podaná osobne, musí byť opatrená pečiatkou podateľne PPA; ak bude podaná poštou, musí byť doložená fotokópia poštového podacieho lístka);

 2.  Žiadosť o platbu bude pozastavená a ďalej spracovávaná až po doložení dokladu preukazujúceho zriadenie záložného práva. Tento doklad doloží konečný prijímateľ priamo na odbor autorizácie platieb sekcie projektových podpôr PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, a to osobne do podateľne PPA alebo doporučenou poštou.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev