22.07.2009

Oznámenie

PPA, že dňa 1.7.2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve, ktoré súčasne zrušuje nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z. (ďalej len zrušené nariadenia vlády).

Na základe oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva SR boli týmto zrušené aj všetky usmernenia, oznámenia a  metodické pokyny vzťahujúce sa k zrušeným nariadeniam vlády, vrátane Štatútu komisií zriadených Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky na posudzovanie a obhliadku strát na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku nepriaznivých poveternostných udalostí a prírodných katastrof č.1694 / 2008-100, ktorý bol uverejnený vo Vestníku MP SR čiastka 12/2008 z  24. 6. 2008.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ