01-08-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Systém riadenia informačnej bezpečnosti je  súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných štruktúr, softvérových a hardvérových funkcionalít, ktoré sú zamerané na ochranu informácií podľa potrieb organizácie.

Požiadavky na tento systém sú stanovené v medzinárodnom štandarde STN ISO/IEC 27001:2013, voči ktorému je možné tento systém certifikovať nezávislým subjektom. Norma obsahuje najmä požiadavky na vytvorenie,  zavedenie, údržbu a kontinuálne zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti (ďalej len ISMS).

Zavedenie a používanie certifikovaného systému  bezpečnosti informačných systémov na úrovni uvedenej medzinárodnej normy je jedným z akreditačných kritérií podľa nariadenia (EÚ) č. 907/2014 pre   agentúry zodpovedné za riadenie a kontrolu ročných výdavkov presahujúcich 400 miliónov EUR.

Certifikovaný ISMS svedčí o tom, že organizácia primerane riadi riziká v oblasti bezpečnosti informácií.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)