26.10.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k vyplácaniu preddavkov na priame podpory

Vyplácanie preddavkov sa realizuje pre podporné schémy viazaných priamych platieb: platba na chov bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

V zmysle článku 75 ods. 1 NEPR (EÚ) č. 1306/2013, členské štáty môžu pred 1. decembrom, ale najskôr od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby, a až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2., platby sa uskutočňujú po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu.

Platobná agentúra uskutočnila na žiadostiach administratívne kontroly vrátane krížových kontrol plnenia kritérií oprávnenosti a plnenia podmienok krížového plnenia a obstarala si potrebné podklady, ktorými sú podania, vyjadrenia účastníka konania, dôkazy, ako aj výsledky uskutočnených kontrol na mieste.

Na základe splnenia legislatívnych podmienok a zabezpečenia technických prostriedkov bolo dňa 23.10.2017 zahájené vyplácanie preddavkov vo výške 50 % pre 3645 žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie platieb, s celkovou sumou 18,432 mil. EUR. Žiadatelia môžu očakávať platby na svojich účtoch v najbližších dňoch.

Pôdohospodárska platobná agentúra ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa § 1 ods. 1 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. a) a písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z. v zn. n. p. a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 pristúpila k vyplácaniu preddavkov na priame podpory prvýkrát počas svojej pôsobnosti.

Veríme, že týmto opatrením rezort pôdohospodárstva prispeje k zmierneniu pretrvávajúcej ťažkej hospodárskej situácie v sektore živočíšnej výroby.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev