19.05.2022

POĽNOHOSPODÁRI, FARMÁRI – PPA VÁM POMÔŽE PODAŤ ŽIADOSŤ SPRÁVNE

Bratislava 19. máj 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína žiadateľom o priame podpory, aby si skontrolovali plochy, na ktoré budú žiadať financie z PPA v rámci priamych podpôr. Po ostatnej aktualizácii systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS sa mnohým poľnohospodárom upravila výmera dielu pôdneho bloku. Aby ich žiadosť o priamu podporu mohla byť vybavená správne, je potrebné, aby si svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. PPA opakovane odporúča, aby si plochy skontrolovali aj v teréne.  

PPA pripomína, že ak u žiadateľa o priamu podporu po aktualizácii LPIS došlo k zníženiu výmery dielu pôdneho bloku, môže sa prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí a poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu. 

PPA kontaktovala žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch. Týmto odporúča, aby postupovali podľa informácie, ktorú dostali. Zároveň odporúča poľnohospodárom a farmárom skontrolovať si svoje mailové schránky, či nedostali mal z adresy akt.lpis@apa.sk a reagovali na komplexnú informáciu o možnostiach prípravy ich žiadostí na rok 2022.

PPA tiež poskytla žiadateľom viac času na prípravu podkladov a predĺžila lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája. 2022. Pôvodný termín bol do 16. 5. 2022.

Posun termínu na podávanie jednotných žiadostí (JŽ) na rok 2022 z 16. 5. 2022 na 31. 5.2022 znamená aj posun ostatných termínov, s tým súvisiacich. Teda posledný termín na podanie žiadosti bez sankcií bude 31. 5.2022. Termín na podanie JŽ 2022 s oneskorením bude do 25 kalendárnych dní, teda do 25. 6. 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, bude termín posunutý až na 27. 6. 2022. Podanie JŽ 2022 medzi 1. 6. 2022 a 27. 6. 2022 má za následok zníženie sumy o 1 % za každý pracovný deň. Zároveň sa mení aj dátum na oznamovanie zmien JŽ 2022 z 31. 5. 2022 na 25. 6.2022 a aj tu platí, že keďže tento termín pripadá na sobotu, bude posun až na 27. 6.2022.
PPA má záujem pomôcť žiadateľom, preto je potrebné, aby kontaktovali agentúru prostredníctvom uvedených mailových adries. Všetky dôležité informácie k tejto téme nájdu poľnohospodári na www.apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ