19.04.2022

POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU ŽIADAŤ O PRIAME PODPORY NA PLOCHY, ZVIERATÁ A LESY.

Bratislava 19. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom, že môžu predkladať žiadosti na priame podpory v oblasti poľnohospodárskych plôch, zvierat a lesov.

Termín na podávanie žiadostí je 19. apríl 2022 - 16. máj 2022 pre žiadateľov, ktorí nežiadajú o zvieracie schémy a 2. máj 2022 – 16. máj 2022 pre žiadateľov, ktorí žiadajú aj o zvieracie schémy.

PPA plánuje už v tomto roku (2022) spustiť testovací projekt Aplikácie satelitného monitoringu pre priame platby. Európska legislatíva určuje tento nástroj ako povinný od roku 2023 pre všetky členské štáty únie. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Vďaka tomuto monitorovaciu systému budeme môcť pre každú jednu parcelu vykonať analýzu poľnohospodárskej aktivity. Jednoducho povedané, vieme jednoduchým a rýchlym spôsobom zistiť, či parcelu žiadateľ obhospodaruje tak, ako deklaruje“. PPA bude takto kontrolovať druh plodiny a kosenie trávnatých porastov. „Satelitné snímky nám ukážu všetky zmeny, ktoré sa na parcele udiali a nebude možné žiadať peniaze na činnosti, ktoré neboli vykonané. PPA opäť posúvame na úroveň bežných štandardov v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Aj takto sa nám postupne darí presvedčiť Brusel, že sme sa s minulosťou úspešne vysporiadali“, dodáva Jozef Kiss. V budúcnosti bude PPA kontrolovať aj iné kritériá.

PPA odporúča žiadateľom využiť novinku pri podávaní žiadostí pre schémy plôch a zvierat, ktorou je podávanie prostredníctvom elektronických formulárov, zverejnených na www.slovensko.sk. Žiadosti môžu byť podávané aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu www.slovensko.sk, alebo poštou na adresu príslušného regionálneho pracoviska.                                                                                      

Pred podaním Jednotnej žiadosti musí žiadateľ podať Identifikačný list a vyplniť a podať žiadosť prostredníctvom portálu GSAA (https://gsaa.mpsr.sk/) s výnimkou žiadateľov, ktorí žiadajú výlučne o podporu na niektoré zo zvieracích podporných schém.

Dôležitá zmena pre žiadateľov je aj v tom, že na základe  rozhodnutia MPRV SR ( č. 7265/2022) budú môcť žiadať o priame platby aj na pôdu ležiacu úhorom, na ktorej budú kosiť, pásť a pestovať plodiny. V predchádzajúcom by boli za túto činnosť sankcionovaní. Táto novinka vznikla ako reakcia na vojnu na Ukrajine a zvýšenom dopyte po produkcii v oblasti poľnohospodárstva.

Žiadateľom pomôžu pri podávaní žiadostí príručky a inštruktážne videá, zverejnené na www.apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ