14.07.2022

POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU ŽIADAŤ O VÝNIMOČNÚ POMOC UŽ IBA DO ZAJTRA

Bratislava: 14. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že poľnohospodári môžu o výnimočnú pomoc žiadať už iba dnes a zajtra – teda do 15. júla 2022. Žiadosti mohli posielať na PPA od 30. júna 2022. Do dnešného dňa prijala PPA 1 117 žiadostí.

Slovenskí poľnohospodári majú možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dopadov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Je dôležité, aby žiadosť o túto pomoc doručili agentúre v termíne, keďže PPA bude žiadosti vyhodnocovať v rýchlom tempe tak, aby boli financie vyplatené do 30. 9. 2022.

Výnimočná pomoc je určená na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch je určená pre žiadateľa, ktorý je podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe na území SR, a ktorý:

Vyplácanie bude do 30. 9. 2022.

  • je chovateľom dojníc, ošípaných alebo bahníc;
  • má v CEHZ k 30. aprílu 2022 evidovaný počet hospodárskych zvierat;
  • v rámci svojho podniku prevádzkuje najmenej jeden chov druhu alebo kategórie hospodárskych zvierat;
  • v hospodárskom roku, ktorý sa skončil v kalendárnom roku 2021:
  •  použil hospodárske hnojivo alebo jeho časť vyprodukované v rámci svojho podniku a poskytol údaje o použití ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • vyprodukoval hospodárske hnojivo v rámci svojho podniku a poskytol údaje o produkcii ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • prevádzkoval skladovacie kapacity hospodárskych hnojív a poskytol údaje o ich objeme ÚKSÚP do 15.2.2022;
  • nie je v likvidácii;
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa podmienky (všetky podmienky sú k dispozícii na www.apa.sk) je potrebné si stiahnuť z web stránky PPA „Žiadosť o poskytnutie podpory“, kde je žiadateľovi k dispozícii  aj návod na vyplnenie žiadosti.

Vyplnenú Žiadosť o poskytnutie podpory žiadateľ zasiela elektronicky, ak disponuje štatutárny orgán, oprávnený konať za spoločnosť platným kvalifikovaným elektronickým podpisom, cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk . Prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ musí žiadateľ zvoliť poskytovateľa „Pôdohospodárska platobná agentúra“.  Prílohu formulára žiadosti je potrebné podpísať platným kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu,

alebo osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 

Odbor poľnohospodárskych komodít 

Hraničná 12

815 26 Bratislava
Pri písomnom doručení žiadosti s povinnou prílohou je rozhodujúci dátum pečiatky podateľne resp. dátum pečiatky pošty/kuriéra uvedený na obálke žiadosti, ktorý nesmie byť neskorší ako 15. júl 2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ