04.12.2023

Oznámenie pre MAS k monitorovacím správam pre podopatrenie 19.4

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) ako príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, že na preukázanie splnenia podmienky uvedenej v čl. 11, bod 1 všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. ustanovenia Príručky pre prijímateľa LEADER, časť. 6.12 Monitorovanie projektov, bod 12 b) - priebežná monitorovacia správa = obsahuje údaje realizácie/plnenia výstupov projektu v rámci podopatrenia 19.4, ktorú MAS predkladá pri každej ŽoP (Príloha č.24A), ktorá bude obsahovať informácie o spôsobe realizácie aktivít projektu, ktoré MAS uviedla v Prílohe č. 4 v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 najmä so zreteľom na dosahovanie výstupov projektu. Uvedeným sa zabezpečí, že pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov na výstupy v zmysle (Prílohy č.10A) a ich preplácaní budú poskytnuté relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako prebiehala realizácia projektu.
O predloženie monitorovacej správy, musí MAS pred podaním žiadosti o platbu požiadať PPA prostredníctvom mailovej adresy: leader@apa.sk . PPA v zmysle požiadavky vytvorí v ITMS14+ monitorovací termín na samotné predloženie predmetnej monitorovacej správy. O vytvorení termínu bude príslušná MAS informovaná emailom. Následne bude MAS povinná predložiť monitorovaciu správu, ktorej predloženie a schválenie je podmienkou na vyplatenie príslušnej žiadosti o platbu na prevádzkové náklady a oživenie.
01.12.2023

Schválenie 1. modifikácie SP SPP 2023 - 2027

Dňa 30.11.2023 Európska komisia schválila 1. Modifikáciu Strategického plánu SPP 2023-2027 pre Slovenskú Republiku.
viac informácií
26.11.2023

PPA VYPLATILA TAKMER CELÚ ZELENÚ NAFTU 2023.

Bratislava, 26. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila takmer celú štátnu pomoc tzv. Zelená nafta 2023. Do dnešného dňa poslala na účty prijímateľov 29,6mil EUR z celkovej sumy 30,8mil EUR, teda viac ako 96%.
viac informácií
23.11.2023

PPA UŽ POSLALA PRIJÍMATEĽOM VYŠE POLOVICU PLATIEB MIMORIADNEJ POMOCI.

Bratislava, 23. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s odosielaním platieb pre oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia mimoriadna pomoc. Doteraz bolo zaslaných cca 5 250 platieb, čo predstavuje približne 65% z celkového počtu platieb pre oprávnených príjemcov. V týchto platbách ide o sumu vyše 8 724 500 EUR čo je viac ako polovica ( 55%) z celkového rozpočtu určeného pre dané opatrenie.
viac informácií
16.11.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.109113 (2023/N). Výzva je otvorená od 16. novembra do 30. novembra 2023.
viac informácií
13.11.2023

V PPA KONČÍ GENERÁLNY RIADITEĽ JOZEF KISS, SPLNIL VŠETKY ÚLOHY, KU KTORÝM SA ZAVIAZAL.

Bratislava, 13. november 2023: V Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) dnes ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa Jozef Kiss. Po úspešnom procese ozdravného procesu v agentúre odovzdáva PPA dobre nastavenú a digitalizovanú. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „ Som rád, že sa nám spoločne s kolegami a zamestnancami podarilo dostať agentúru medzi dôveryhodné platobné inštitúcie, čo potvrdili aj európske audítorské autority. Verím, že kontinuita zostane zachovaná a želám slovenskému agrosektoru, aby fungoval v štandardných podmienkach a už nikdy nezažil situácie z minulosti“. Dodal, že náš vidiek si zaslúži dôstojné podmienky na svoj rozvoj a PPA sa pod jeho vedením vždy snažila, aby k tomu prispela. Jozef Kiss: „Som rád, že na všetkých stretnutiach s ministrom Richardom Takáčom odznela zhoda, že naštartované procesy musia pokračovať tak, aby nemohla byť spochybňovaná funkčnosť a ani nastavenia procesov“.
viac informácií
13.11.2023

PPA DNES VYPLATILA PRVÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY – IDE O ĎALŠÍ POSUN V PRIAMYCH PLATBÁCH 2023.

Bratislava, 13. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes začala vyplácať zálohové platby v celkovej výške cca 15 miliónov EUR pre približne 2 tisíc prijímateľov. Ide o podporné schémy platba na ovce a kozy a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
viac informácií
09.11.2023

Všetci prijímatelia priamych podpôr v II. pilieri budú zaradení do záväzkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, ktorí si v rámci predložených žiadostí na rok 2023 požiadali o niektoré z nasledujúcich neprojektových opatrení SPP SR na roky 2023-2027:
viac informácií
30.10.2023

PPA ZÍSKALA OCENENIE ZODPOVEDNÝ VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ ZA ROK 2022.

Bratislava, 30. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) získala ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022. Portál TRANSPAREX udelil PPA ocenenie za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.
viac informácií
26.10.2023

PPA ZAČÍNA POSIELAŤ ZMLUVY K NOVÝM VÝZVAM.

Bratislava, 26. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne pokračuje v spracovaní výziev. Vo finálnej fáze sú výzvy č. 51 a č. 52, pri ktorých bola navyšovaná alokácia a s tým súvisel aj posunutý termín začiatku vyhodnocovania žiadostí. Po doplnení údajov resp. splnení podmienok, zo strany prijímateľov, už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001