02.02.2021

Poslanci vyjadrili spokojnosť s reformnými krokmi v PPA

Dňa 1.2.2021 sa uskutočnil v PPA poslanecký prieskum Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Vedenie PPA informovalo poslancov o realizovaných a plánovaných opatreniach v rámci dodržiavania akreditačných kritérií. V súvislosti so skúšobnou lehotou na akreditáciu udelenou príslušným orgánom do 14. októbra 2021 má PPA vypracovaný plán zistených nedostatkov, ktorý priebežne plní a odpočtuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v mesačných intervaloch. K 31.1.2021 bolo splnených 17 opatrení. Ostatné sú v čiastočne splnené alebo v plnení. Najdôležitejšími sú opatrenia súvisiace s ľudskými zdrojmi a digitalizáciou. 

Poslanci boli oboznámení s protikorupčnými opatreniami, ktoré v súčasnosti PPA implementuje napr. formou identifikácie kľúčových pozícií, posilnením sledovania konfliktu záujmov a zriaďovaním samostatného útvaru pre riadenie rizík. PPA podniká tiež ďalšie reformné kroky súvisiace s digitalizáciu organizácie. Bola prijatá Koncepcia informatizácia a digitalizácie PPA, ktorá sa postupne napĺňa, napr. elektronizáciou podávania žiadostí a vydávania rozhodnutí. Cieľom je dosiahnuť úplnú digitalizáciu do troch rokov.

Predmetom poslaneckého prieskumu bol aj aktuálny stav administrovania podpôr. Napriek udelenej skúšobnej lehote a protipandemickým opatreniam PPA implementuje všetky podporné schémy plynule.

„Myslím, že napriek viacerým nejasnostiam a vážnym pochybnostiam poslancov o stave PPA na základe informácií, ktorými disponovali, sme dostatočne jasne vysvetlili skutočný stav a postoj vedenia PPA k plneniu úloh. Na základe objektívnych informácií, ktoré sme poslancom poskytli nie je dôvod na obavy. Stoja pred nami vážne výzvy. Verím však, že poctivou prácou všetkých zamestnancov sa nám podarí naše ciele naplniť a zvýšiť tak dôveru verejnosti v PPA“, skomentoval výsledky prieskumu generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ