17.01.2019

Povinnosť žiadateľov dodržiavať podmienky stanovené legislatívou EÚ a SR

Žiadatelia sa každoročne uchádzajú o priame podpory v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR. Pri podaní žiadosti žiadatelia vyhlasujú, že sú im známe podmienky poskytovania podpory sú si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiadajú a do žiadosti uviedli všetku užívanú plochu.

Zároveň žiadatelia vyhlasujú, že poskytnú ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti a na požiadanie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) alebo delegovanej inštitúcie PPA poskytnem pravdivo a v požadovanom termíne vyplnené.

PPA vytvorila pre žiadateľov Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/ , ktorý má žiadateľom pripomínať blížiace sa termíny jednotlivých podmienok, ktoré musí žiadateľ plniť v stanovených termínoch.

Podmienky sú priamo stanovené v nariadeniach EÚ, ktorá je zverejnená aj na webovom sídle PPA: http://www.apa.sk/legislativa-eu a nariadeniach vlády SR, ktoré sú zverejnené na webovom sídle PPA: http://www.apa.sk/legislativa-sr. Legislatívu bližšie ozrejmujú usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré nájdete na webovom sídle PPA: http://www.apa.sk/usmernenia .

V zmysle legislatívy EÚ a SR a vyššie uvedeného PPA vykonáva ako administratívne kontroly, tak aj kontroly na mieste u žiadateľov o priame podpory. Žiadatelia sú povinní plniť ustanovené podmienky oprávnenosti ako aj podmienky krížového plnenia pre jednotlivé podporné schémy, aby bola platba žiadateľovi po ukončení kontrolných činností schválená. Za predpokladu, že sa u žiadateľa zistia nedostatky na žiadosti, či už administratívnymi kontrolami, alebo kontrolami na mieste, predmetné zistenie sa stane podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci.

Kontrolné postupy PPA vykonáva aj po vyplatení finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia Ochrany finančných záujmov Únie. Kontrolné postupy sú zamerané na:

-kontrolu zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov,
-zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom,
-predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom, ich zistenie a nápravu,
-zavádzanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s právom Únie, prípadne vnútroštátnym právom, a podľa potreby na začatie súdneho konania.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev