29.04.2022

PPA AKTUALIZOVALA LPIS - ŽIADATELIA O PRIAME PODPORY BY SI MALI SKONTROLOVAŤ PLOCHY.

Bratislava 29. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS. Po tejto aktualizácii stúpol počet dopytov na úpravu, z dôvodu zníženia výmery dielu pôdneho bloku u časti žiadateľov o priamu podporu. PPA preto zverejňuje spôsob, ako majú žiadatelia v takomto prípade postupovať.

Ak žiadatelia po preverení svojich hraníc užívania na aktuálnej ortofotosnímke a v teréne zistia nesúlad, môžu sa prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí a poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu. 

Viac informácií, ako majú žiadatelia postupovať je k dispozícii na www.apa.sk

Platí, že ak sa zníži výmera dielu pôdneho bloku pod 0,30 ha, takéto diely pôdnych blokov nespĺňajú podmienku minimálnej súvislej výmery pre poskytovanie priamych podpôr. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Plochy nevyužívané na poľnohospodárske účely nie sú oprávnené na poberanie priamych podpôr. Pri aktualizácii LPIS vychádzala PPA z aktuálnych ortofotosnímok, ktoré boli snímané v priebehu vegetačného obdobia roku 2021, preto je potrebné, aby si žiadatelia o priame podpory svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. Odporúčame, aby si plochy skontrolovali aj v teréne“.  Žiadatelia by sa tiež mali ubezpečiť, že spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti a boli odstránené aj nedopasky. Pri človekom vytvorených štruktúrach ide o každý prvok bez ohľadu na jeho veľkosť a trvanie. Pri prírodných štruktúrach je za relevantnú výmeru považovaná plocha od 0,01 ha, nachádzajúca sa na rovnakom mieste aspoň rok. Diely pôdnych blokov LPIS nie sú viazané na podporovanú výmeru, ale na skutkový stav na ploche.
Pôdohospodárska platobná agentúra vykonala cyklickú aktualizáciu dielov pôdnych blokov LPIS v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2017 z 12. októbra 2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 10 písmena t). LPIS predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití pôdy, vrátane ďalších referenčných vrstiev, ktoré sú používané ako podklad pre žiadosti o priame podpory. LPIS je kľúčovým prvkom integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) a v zmysle európskej legislatívy musí zodpovedať skutkovému stavu podľa najnovších dostupných údajov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ