04.07.2022

PPA DOSTALA TAKMER 2 TISÍC ŽIADOSTÍ O PODPORU NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

Bratislava: 4. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje  1 954 prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v objeme 405 142 099,02 EUR v rámci výzvy č. 52/PRV/2022, podopatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, ktorá bola uzavretá 30. júna 2022.

V rámci aktualizácie č. 3 výzvy č. 52/PRV/2022 bol v Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií zohľadnený výrazný nárast cien. V tejto súvislosti PPA informovala žiadateľov prostredníctvom ich elektronických schránok, že touto aktualizáciou výzvy mohla byť už predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok dotknutá, predovšetkým s ohľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku. Preto žiadatelia môžu zmeniť alebo doplniť žiadosť o NFP, ktorú podali v rámci Výzvy, a to v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo zmenu žiadosti o NFP. Úpravou cien (tzv. indexáciou) v rámci katalógu majú žiadatelia možnosť aktualizovať a predložiť vybrané časti pôvodnej žiadosti o NFP a jej prílohy.

Zmeny prípadne doplnenie žiadosti o NFP sú realizované cez portál slovensko.sk prostredníctvom služby Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok postupom uvedeným v bode 1.6 výzvy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ