21.08.2023

PPA ODPORÚČA ŽIADATEĽOM TZV. VÝZIEV 4.1 a 4.2, ABY ČO NAJSKÔR DOPLNILI DO ŽIADOSTÍ POTREBNÉ ÚDAJE.

Bratislava, 21. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), po navyšovaní alokácie pre výzvy označované ako 4.1 a 4.2 vo februári 2023 a teda s tým súvisiacim posunutím termínu začiatku vyhodnocovania, zvládla túto úlohu v priebehu štyroch mesiacov. Aktuálne zasiela zmluvy a zároveň čaká na doplnenie údajov z rozhodnutí, ktoré boli doručené žiadateľom. V záujme urýchlenia zostávajúcich procesov a v niektorých prípadoch tiež v záujme čo najskoršieho vyplatenia peňazí žiadateľom, ich vyzývame na čo najskoršie doplnenie požadovaných údajov.

V rámci výzvy č. 51/PRV/2021, pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov prijala do 29.4.2022 626 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), čo predstavuje sumu 265 686 305,37 EUR. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 238 900 000,00 EUR. Pomoc v tejto výzve je rozdelená do oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.
 
PPA postupne zasiela žiadateľom zmluvy po vydaní rozhodnutia. V prípade rozhodnutia s podmienkou majú na jej splnenie žiadatelia 120 pracovných dní od právoplatnosti rozhodnutia. Počet schválených žiadostí je 548 a rozhodnutí s podmienkou je 529, z nich agentúra zastavila alebo neschválila 78 (dôvody sú napríklad späť vzatie žiadosti či nesplnenie podmienok). PPA zaslala 361 zmlúv o poskytnutí NFP, pričom pri 122 žiadostiach čaká na splnenie podmienky, keďže žiadatelia zatiaľ nereagovali. Poľnohospodári môžu urýchliť proces a získať zmluvu čo najskorším splnením podmienky, uvedenej v rozhodnutí o schválení NFP.
 
To platí aj v prípade výzvy č. 52/PRV/2022, pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku pre podopatrenie:       4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, z ktorej môžu poľnohospodári vyčerpať sumu 216 800 000 EUR.  Tieto peniaze môžu použiť na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie. Do termínu 30.6.2022 prijala PPA 1955 žiadostí, schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo 1 251, zastavených alebo neschválených bolo 704 žiadostí a rozhodnutí s podmienkou je 1 248. Z týchto 738 žiadateľov doplnilo chýbajúce údaje a teda im PPA
zašle zmluvu. Zostáva 510 projektov, kde PPA čaká na splnenie podmienky z rozhodnutia. Aj v tomto prípade platí, že čím skôr podmienku takýto žiadateľ splní, tým skôr mu PPA zašle zmluvu. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ