04.07.2022

PPA POMÔŽE MLADÝM POĽNOHOSPODÁROM - MÔŽU POSIELAŤ ŽIADOSTI O PODPORU NA ZAČATIE PODNIKANIA

Bratislava: 4. júl 2022: Mladí poľnohospodári majú od 1.7.2022 až do 30.9.2022 možnosť žiadať od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) podporu na začatie podnikateľskej činnosti. Ide o výzvu č. 54/PRV/2022 pre opatrenie: 6 –   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

O podporu sa môžu uchádzať začínajúci poľnohospodári v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, ak ich podnikateľská história nepresahuje 2 roky ku dňu podania žiadosti . Na jeden projekt je možné získať až 50 000 EUR. Celková alokácia predstavuje sumu 28 950 000 EUR.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k ŽoNFP je potrebné aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.
V procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV (ďalej len „ŽoNFP“) sa neposkytujú informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP bude PPA žiadateľa písomne informovať.
Podmienky oprávnenosti a ďalšie informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ