06.05.2022

PPA POSIELA ŽIADATEĽOM INFORMÁCIU, AKO MAJÚ POSTUPOVAŤ PO ÚBYTKU PLOCHY PO AKTUALIZÁCII LPIS.

Bratislava 6. máj 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristúpila k mailovej komunikácii so žiadateľmi o priame podpory, u ktorých došlo k úbytku plochy po pravidelnej aktualizácii LPIS. Informácia im má pomôcť predísť nezrovnalostiam pri podávaní žiadostí, pričom PPA aktívne identifikovala tých žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch. Týmto bude zaslaný mail z adresy akt.lpis@apa.sk. Odporúčame preto žiadateľom sledovať svoju poštu, v ktorej dostanú od PPA komplexnú informáciu o možnostiach prípravy ich žiadostí na rok 2022.

LPIS je kľúčovým prvkom integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) a v zmysle európskej legislatívy musí zodpovedať skutkovému stavu podľa najnovších dostupných údajov.

Pri aktualizácii LPIS vychádzala platobná agentúra z aktuálnych ortofotosnímok, ktoré boli snímané v priebehu vegetačného obdobia roku 2021. Je potrebné, aby si žiadatelia svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. V tejto súvislosti odporúčame, aby si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, že spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti (napr. odstrániť nedopasky, buriny a samonálety a pod.).

Ak po preverení svojich hraníc užívania na aktuálnej ortofotosnímke a v teréne zistia nesúlad, môžu sa prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí, prípadne poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu.
Dôležité je tiež, aby žiadatelia vedeli, že všetky ich požiadavky sú preverované prostredníctvom podporných dôkazov a leteckých a satelitných záznamov.
Viac informácií, ako majú žiadatelia postupovať je k dispozícii na www.apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ