27.07.2022

PPA PREDLŽUJE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ PENIAZE NA ZÁCHRANU HLUCHÁŇA HÔRNEHO

Bratislava, 27. 7. 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizovala Výzvu č. 55/PRV/2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus). Celková alokácia na výzvu je 1 500 000 EUR.

Zmena sa týka predĺženia termínu na podávanie žiadostí až do 30. septembra 2022, pôvodný termín bol od 16. 5. 2022 do 29. 7. 2022.

Zároveň sa mení aj minimálna výška oprávnených výdavkov na 4 700 EUR.

Žiadosti môžu podávať oprávnení žiadatelia, ktorými sú obhospodarovatelia lesov (štátne, súkromné, obecné, cirkevné lesy...). V rámci tejto výzvy môžu získať financie na výchovné zásahy v lesoch na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Rozsah takýchto činností je uvedený v metodike vypracovanej Národným lesníckym centrom (NLC). Predĺženie termínu je potrebné pre dostatočný čas na prípravu podkladov k ŽoNFP a vyjadrení zo strany NLC vo fáze prípravy projektu. Zníženie minimálnej výšky projektu umožní zapojiť sa aj žiadateľom s projektom do 10 ha.

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk .


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ