31.03.2023

PPA PREDLŽUJE VÝZVU 4. 1 AŽ DO KONCA AUGUSTA.

Bratislava, 31. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje lehotu na podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
 Poľnohospodári môžu posielať svoje žiadosti až do 31. augusta 2023. Pôvodný termín bol od 15.11.2022 do 6.4.2023. Alokácia na uvedenú výzvu predstavuje sumu 50 miliónov EUR v členení na základné zdroje PRV 2014-2022 a zdroje EURI.
 
Výzva je určená pre oblasti

1.      Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)  

2.      ŠRV - malí poľnohospodári  

3.      Živočíšna výroba (skr. ŽV)  

4.      ŽV - malí poľnohospodári  

5.      Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV  

6.      High tech pre ŠRV a ŽV  

ŽoNFP vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk .

Aj v tejto výzve je k dispozícii Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, ktorý tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy. Mení sa aj forma a spôsob preukázania dokumentácie z verejného obstarávania. V prípade verejných obstarávateľov, ktorí sú v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 01. februára 2023 žiadateľ predkladá dokumentáciu pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou prostredníctvom informačného systému Elektronická platforma (tiež ako EPVO alebo aj eplatforma), ktorý poskytuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom, uchádzačom a záujemcom aplikačné programové vybavenie na realizáciu procesov verejného obstarávania. Podľa § 187l ods. 3 zákona o VO sa v prípade verejného obstarávania vyhláseného alebo preukázateľne začatého do 31. januára 2023 takáto povinnosť nevyžaduje. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa určenie predpokladanej hodnoty zákazky nepovažuje za začatie verejného obstarávania. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pri použití postupu oslovenia potencionálnych dodávateľov vykonáva žiadateľ výlučne prostredníctvom webového sídla Josephine.

Všetky ďalšie informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk a poradenstvo pri podávaní ŽoNFP poskytuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ